PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Obsahem pracovnělékařských služeb je:

 • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání
 • Školení v poskytování první pomoci
 • Poradenství
 • Dohled na pracovištích a nad výkonem práce 

Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává smluvní lékař závodně preventivní péče na základě znalosti pracovních podmínek, znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní náročnosti práce) včetně nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních prostředků při pracovně lékařských prohlídkách.

Pracovně lékařskými prohlídkami jsou:

 • vstupní prohlídka
 • periodická prohlídka
 • mimořádná prohlídka
 • výstupní prohlídka
 • následná prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí

 • u občana ucházejícího se o zaměstnání vždy před uzavřením pracovně právního vztahu

Účelem vstupní prohlídky je vyloučit ze zařazení na danou práci zaměstnance, u kterého lze očekávat, že vykonávání této práce by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nebo by mohlo způsobit poškození zdraví dalších osob. Při vstupní prohlídce se přihlíží také k tomu, zda občan je schopen používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je to k dané práci potřebné.

Periodická prohlídka

se provádí u všech zaměstnanců pravidelně dle kategorie práce:

 1. I. 1x za 6 let, 1x za 4 roky u 50+
 2. II. 1x za 4 roky, 1x za 2 roky u 50+
 3. II. riziková a III. 1x za 2 roky
 4. IV. 1x za rok

Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného záchytu poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či pracovních podmínek nebo k posouzení možných nově vzniklých kontraindikací k práci a k posouzení zdravotní způsobilosti k používání osobních ochranných pracovních prostředků. Termíny periodických prohlídek jsou stanoveny podle předpokládaných možných změn zdravotního stavu vlivem pracovních podmínek při výkonu dané práce.

Mimořádná prohlídka

se provádí vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že u zaměstnance došlo k:

 • změně zdravotní způsobilosti k práci nebo k používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • po dlouhodobé pracovní neschopnosti

Výstupní prohlídka

se provádí vždy při ukončení určitého druhu práce s cílem zjistit takové změny zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že na jejich vzniku se podílel vliv pracovních podmínek. Výstupní prohlídka se provádí

 • před ukončením práce u daného zaměstnavatele
 • před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než práce dosud vykonávaná

Následná prohlídka

se provádí ve vymezených indikacích.

Závodní lékař - prohlídky a vyšetření

Zákon č. 548/1991 Sb. (novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) stanovuje povinnost zaměstnavatele zřídit službu preventivní zdravotní péče.

POZOR!!!

Nově je tato povinnost i pro fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost.

 • Nerespektování pokynu podrobit se předepsané prohlídce může zaměstnavatel posuzovat jako porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance s případnou výpovědí z pracovního poměru.

Žádost o provedení prohlídky má stanoveny tyto povinné náležitosti:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Druh požadované prohlídky
 • Důvod požadované prohlídky

Lékařský posudek kromě náležitostí dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. musí obsahovat:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Posudkový závěr
 • Termín provedení mimořádné prohlídky